Algemene voorwaarden

Dierenkruiden, de geregistreerde handelsnaam bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 87490374, verder te noemen Dierenkruiden, en de klant verklaren onderstaande voorwaarden tot bindend aangaande de via deze website aangeboden artikelen.

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dierenkruiden en op alle met deze partij aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2
Voorwaarden van klanten zijn niet van toepassing voor Dierenkruiden tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt
1.5
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dierenkruiden in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6
Dierenkruiden behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.7
Door het gebruik van de internetsite van www.dierenkruiden.nl of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden als bindend. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1
Aanbiedingen van Dierenkruiden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Dierenkruiden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Dierenkruiden komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Dierenkruiden gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.
2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dierenkruiden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen 
3.1
Alle door Dierenkruiden vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De verzendkosten bedragen standaard € 7,00 voor elke pakket tot 20 Kg ( 18 kg produkten) en geldt voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten wordt hierover duidelijk met de klant gecommuniceerd.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
Dierenkruiden kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.
3.6
Bij bestellingen via de internetsite kan uitsluitend vooraf worden betaald. De Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op KNABNL2H IBANnr. NL12KNAB0510330851 ten name van Melanie's dierendingen te Rozenburg, onder vermelding van de volledige naam en het bestelnummer. 
3.7

Bestellingen boven een waarde van € 55,00 , tot het productgewicht van 18 kg worden gratis verzonden.


Artikel 4 Levering 
4.1
Dierenkruiden heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling afgeleverd: De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dierenkruiden zal alles in het werk stellen de levertijd tot maximaal 30 dagen te beperken. Indien deze termijn overschreden wordt is de klant gerechtigd kosteloos de niet geleverde atikelen te annuleren. 
4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4
Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 
5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Dierenkruiden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Dierenkruiden zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen en motivatie geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht 
6.1
De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Dierenkruiden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dierenkruiden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Dierenkruiden te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en/of producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Een en ander uitsluitend na overleg met Dierenkruiden.
6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Dierenkruiden zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan Dierenkruiden betaalde.
6.5
De kosten voor het verzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
6.6
Producten welke speciaal zijn besteld kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid 
7.1
Dierenkruiden geeft garantie op de kwaliteit van de artikelen. Echter wordt er geen garantie verleend ingeval de eetbare producten bij vervoedering aan dieren niet gegeten wordt. Tevens vervalt de garantie in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verontreiniging en onzorgvuldige opslag.
7.2
Dierenkruiden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dierenkruiden.
7.3
Indien Dierenkruiden, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4
Het is mogelijk dat Dierenkruiden op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dierenkruiden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht 
8.1
In geval van overmacht is Dierenkruiden niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een ( telecommunicatie ) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom 
9.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dierenkruiden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom )rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging van fotos, plaatjes en tekeningen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenkruiden en de daarbij behorende bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 10 Persoonsgegevens/Privacy verklaring 
10.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Dierenkruiden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2
Dierenkruiden neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en wetgeving in acht.
10.3
Dierenkruiden verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 12 Diversen 
12.1
Dierenkruiden is gevestigd te Rozenburg-ZH, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 87490374.
12.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Melanie's dierendingen, Kampanje 13, 3181 KM te Rozenburg, of naar het E-mail adres info@dierenkruiden.nl .

 

×
Heb je een vraag? Laat een berichtje achter!